กาลี พระแม่ทุรคา

บูชา กาลี พระแม่ทุรคา

กาลี พระแม่ทุรคา

กาลี พระแม่ทุรคา – พระแม่ทุรคา (สันสกฤต: दुर्गा ทุรฺคา) หรือ พระแม่มหิษาสุรมรรทินี เป็นปางหนึ่งของพระปารวตี มีความหมายว่า “ผู้เข้าถึงได้ยาก” ไม่ว่าทั้งเทพเจ้า มนุษย์ อสูร แม้แต่พระศิวะ พระพรหม หรือพระวิษณุ ก็ไม่อาจสังหารมหิษาสูรได้ มีเพียงหญิงสาวที่ไม่ได้เกิดอย่างธรรมชาติ และเป็นหนึ่งในอำนาจทั้งหมดของจักรวาล ซึ่งก็คือพระแม่ทุรคา ซึ่งเกิดจากอำนาจทั้งปวงของเหล่าเทพเจ้า

ในช่วงประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี จะมีการบูชาพระแม่ทุรคาเรียกว่าเทศกาลนวราตรี มีการฉลองถึง 9 วัน 9 คืนด้วยกัน ในประเทศไทย งานฉลองนี้จะมีขึ้นประจำทุกปีที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี เขตบางรัก โดยมีการแห่ไปตามท้องถนนในเวลากลางคืนด้วยดอกดาวเรืองและเครื่องบูชาต่าง ๆ

ศาสตราวุธทั้ง 8 แห่งพระแม่ทุรคาเทวี มีดังนี้

 1. จักรา (กงจักร) พลังหมุนเวียนให้ทุกสิ่งดำเนินไป
 2. ตัลวาล (ดาบ) ความเฉียบคม เด็ดขาด ปัญญา
 3. ปานะ (ศร, ตรีศูล) เป้าหมายที่ชัดเจน ความสำเร็จ
 4. อาชีรวาท (ยกมือประทานพร) การโปรดสัตว์โลก ความรัก เมตตากรุณา
 5. มาลา (ดอกไม้ พวงมาลัย) ความหอมและเย็นสดชื่น ความรื่นรมย์ ความปราณีต สิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ
 6. สังข์ (หอย) สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์
 7. คฑา (ไม้พลอง) อาวุธทำลายศัตรู หนักแน่น รวดเร็ว รุนแรง
 8. กมลา (บัว) ดอกไม้แห่งเทพ ดอกไม้ชั้นสูง ความงามจากเทพเจ้าทุกพระองค์

อานุภาพ แห่งพระผู้เป็นเจ้า 8 ประการ

 1. อนิมา (เล็กได้)
 2. มหิมา (ใหญ่ได้)
 3. มริมา (หนักได้)
 4. ลหิมา (เบาได้)
 5. ปราปติ (การครอบครองและบัญชาการ)
 6. ปรักมัยยะ (ได้สิ่งที่ปรารถนามีสิทธิ์ในทุกสรรพสิ่ง)
 7. อิศิตวา (กล้าหาญปราศจากความกลัว)
 8. วิศิตวา (มีเสน่ห์และแรงดึงดูด)

คำพร แห่งพระผู้เป็นเจ้า 8 ประการ

เทพเจ้าทุกพระองค์ย่อมประทานพรเหล่านี้แก่มนุษย์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

 1. สวัสทยะ (มีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย)
 2. วิทยะ (ได้รับการศึกษาดี)
 3. ธนะ (ร่ำรวยทรัพย์สมบัติ)
 4. วัยวัสทะ (มีสถานที่ดี องค์กรดี ที่อยู่อาศัยดี)
 5. สังคธานะ (มีความสามัคคี)
 6. ยศะ (มีชื่อเสียงที่ดี ได้รับการยกย่อง)
 7. โศรยะ (มีความรุ่งเรืองในชีวิต)
 8. สัจจะ (พบกับความจริงและไม่ประพฤติผิดทุกประการ)

Leave a Reply