พระพิรุณ

พระพิรุณ เทพแห่งฝน

พระพิรุณ 

พระพิรุณ เป็นเทพแห่งฝนจึงมีพาหนะเป็นพญานาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งน้ำและความอุดมสมบูรณ์ แต่บางตำนานก็กล่าวว่าทรงจรเข้เป็นพาหนะ ที่พระหัตถ์ขวาจะถือพระขรรค์ชัย(พระแสงดาบ) ส่วนพระหัตถ์ซ้ายจะมีลักษณะจีบนิ้วซึ่งเป็นลักษณะของการประทานอภัย(วรท) หรือประทานพร แต่บางตำนานกล่าวกันว่ามี ๔ กรบ้าง ๖ กรบ้าง โดยแต่ละพระหัตถ์นั้นจะทรงถือสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น บ่วงนาคราช (นาคขดเป็นบ่วง) อาโภค (ร่ม) คนโท คันศร บแก้ว มณี หอยสังข์ ดอกบัว หน้าที่ของพระพิรุณจะเป็นเทพที่คอยประทานฝน โดยการทำงานตามพระบัญชาของพระอินทร์ และมีเทพที่เป็นเสมือนเทพผู้ช่วยคือ เทพปรชันยะ(เทพผู้ประทานฝน) เทพปันชุนนะ หรือ วัสสวลาหกเทพ (เทพแห่งเมฆฝน) สีตวลาหกเทพ (เทพแห่งความหนาวเย็น) อัพภวลาเทพ (เทพแห่งเมฆหมอก) วาตวลาหกเทพ (เทพแห่งลม) โดยเทพที่กล่าวมานี้จะประสานการทำงานร่วมกันเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดย ทั่วไปแล้วเราจะได้พบเห็นแต่พระพิรุณเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น พระพิรุณทรงมีบุตรีนามว่านางมณีเมขลา ที่รู้จักกันในนามเมขลาล่อแก้วนั่นเอง ในทางศาสนาพราหมณ์แล้วเมื่อจะกระทำพิธีที่เกี่ยวกับการเกษตรก็มักอัญเชิญพระ พิรุณมาร่วมงานด้วยเสมอตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและส่งผล ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดี วิมานของท่านตั้งอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดุสิต ซึ่งเป็นชั้นที่เป็นที่ประทับของพระโสดาบัน พระสกิทาคามีและพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆ

พระพิรุณทรงนาคเป็นเครื่องหมายทางราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นเทพแห่งฝนที่ทรงนำความสมบูรณ์มาให้แก่พืชพรรณธัญญาหาร เป็นเทพเจ้าแห่งฝนผู้บันดาลความชุ่มฉ่ำสู่พื้นโลก มักเป็นเทพเพศชายที่งดงามมาก มีผิวกายสีต่างกันไปตามคติ แต่เทวรูปที่ปรากฏมักมีกายสีขาวเพราะเป็นเทพที่เกี่ยวกับน้ำ ทรงขัตติยาภรณ์ทำด้วยทองคำ มี ๒ กร กรขวาทรงพระขรรค์ชัย กรซ้ายปางประทานอภัย ประทับยืนอยู่เหนือนาคราชในท่าลีลาและการเอี้ยวองค์เล็กน้อย  

            พระพิรุณ ตามคำบอกเล่าของ พล.ต.ศรีพันธ์ วิชชพันธ์ ศิษย์เก่าอาวุโสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอดีตเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานเถระ ( หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ) ให้ติดต่อทางโลกทิพย์ ซึ่ง พล.ต.ศรีพันธ์ วิชชพันธ์ ได้กรุณานั่งสมาธิถามทางเทวโลก และรับทราบข้อมูลว่าพระพิรุณเทพเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต เป็นท่านอินทกะ หมายเลข ๗ และเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีเต็มที่แล้วและเป็นเทพปกปักรักษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จะเห็นว่าส่วนใหญ่นั้นเชื่อว่าทรงมีกายสีขาว ตามคัมภีร์ของมหายาน เพราะเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เทวรูป หรือตราสัญลักษณ์ของพระพิรุณนั้น มักนำมาจากนิมิตที่ ๕ ซึ่งมีสองกร กรขวาทรงพระแสงดาบหรือพระขรรค์ชัย กรซ้ายปางประทานอภัย(วรท) แต่บางแห่งว่ามี ๔ กร หรือ ๖ กร ในพระหัตถ์ถือ อาโภค(ร่มรูปร่างคล้ายเศียรนาค) , บ่วงนาคราช(นาคขดในลักษณะเป็นบ่วง ใช้คล้องบุคคลกล่าวเท็จไปลงทัณฑ์)

 

คาถาบูชาพระพิรุณ

โอม พระวรุณะ ราชะ

อุปาทะวะ ตายะ ปัญจะนาคะ ราชะ

พาหะนายะ ปัจฉิมทิสะ ฐิตายะ

อาคัจฉันตะ ภุญชะตุ ชิปปะยะตุ วิปปะยะตุ

สะวาหะ สะวาหายะสัพพะ อุปาทะวะ วินาสายะ

สัพพะ อันตะรายะ วินาสายะ

สุขขะวัฑฒะโก โหตุ

อายุ วัณณะ สุขะ พะลัง อัมหากัง รักขันตุ

สะวาหะ สะวาหา สะวาหายะ

 

คาถาขอพรพระพิรุณ

โอม ปัจฉิมะทิสะวะรุณะ เทวะตา สะหะคะณะปะริวารยะ อาคุจฉันตุ ปะริภุญชะตุ สะวาหะ

สะวาหายะ โอม สัพพะอุปาทะวะ สัพพะทุกขะ สัพพะโสกะ สัพพะโรคะ สัพพะภะยะ

สัพพะอุปัททะวะ วินาสายะ สัพพะศัตรู วินาสายะ ปะมุจจันติ โอม วรุณะ

คงคายมมะ เทวะตา สะทา รักขันตุ สะวาหะ สะวาหายะ


Leave a Reply