Month: June 2019
พระอัยนา

พระอัยนาร์

พระอัยนาร์ พระอัยนาร์-ศาสนาฮินดูเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดที่จัดตั้งมา—คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ถูกบันทึกเมื่อราวปีก.ค.ศ. 1,400-1,500 นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในศาสนาที่แตกต่างกันหลากหลายและซับซ้อนที่สุด ที่มีเทพเจ้านับล้านองค์ พวกฮินดูมีหลักความเชื่อหลากหลายและมีนิกายที่แตกต่างกันมากมาย แม้ว่ามันจะเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่สามของโลก ศาสนาฮินดูส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอินเดียและเนปาล คัมภีร์หลักของศาสนาฮินดูคือพระเวท (ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุด), ปุรณะ, มหาภารตะและรามายณะ เนื้อหาที่เขียนเหล่านี้ประกอบด้วยบทเพลงสวด เวทมนต์คาถา ปรัชญา พิธีกรรม บทกวี และเรื่องราวที่ชาวฮินดูวางรากฐานความเชื่อ ศาสนาฮินดูใช้คัมภีร์อื่น ๆ รวมทั้ง พราหมณ์ พระสูตรและอรัณยกะ แม้ว่าศาสนาฮินดูมักเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็น ศาสนาที่นับถือเทพเจ้าหลายองค์ ดูเหมือนนับถือเทพเจ้า 330 ล้านองค์ และก็ยังมี “เทพเจ้า” องค์หนึ่งที่เป็นสุดยอดคือพระพรหม พระพรหมเป็นเอกลักษณ์แก่นแท้ที่เชื่อว่าอยู่ในความจริงทุกแห่ง และดำรงอยู่ตลอดทั่วทั้งจักรวาล พระพรหมไม่เป็นตัวตนและไม่สามารถรู้จักได้ และมักเชื่อว่าดำรงอยู่ในไตรเวทที่แยกออกเป็น: พระพรหม-ผู้สร้าง; พระวิษณุ-ผู้ปกปักรักษา; และพระศิวะ-ผู้พิฆาต “แง่มุม” เหล่านี้ของพระพรหม เป็นที่รู้จักกันผ่านทางการจุติลงมาเกิดหลายครั้งของแต่ละองค์ มันเป็นเรื่องยากที่จะสรุปเทววิทยาฮินดู เพราะศาสนาฮินดูต่างๆ มีองค์ประกอบระบบเทววิทยา เกือบทั้งหมด ศาสนาฮินดูอาจสามารถ:…

พระแม่มหาวิทยาเทวี

พระแม่มหาวิทยาเทวี

พระแม่มหาวิทยาเทวี พระแม่มหาวิทยาเทวี (อังกฤษ : Mahavidyas) เป็นกลุ่มเทวีในศาสนาฮินดู มีทั้งหมดด้วยกันสิบองค์ ซึ่งพระแม่ทศมหาวิทยาทั้งหมดเป็นอวตารของพระแม่อธิศักติ พระเทวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล กลุ่มเทวีทศมหาวิทยาเป็นกลุ่มเทวีซึ่งอยู่ในศาสนาฮินดูแบบตันตระ ซึ่งเป็นศาสนาฮินดูแบบหนึ่งในอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณ ตามความเชื่อของฮินดูแบบตันตระเชื่อว่า พระแม่ทศมหาวิทยาแต่ละองค์จะทรงสถิตอยู่ในส่วนต่างๆ ของร่างกายและทรงควบคุมร่างกายส่วนที่ทรงสถิตอยู่ พระนามทั้ง 10 พระองค์ พระแม่ทศมหาวิทยาทรงมี 10 พระองค์ ซึ่งแต่ละพระองค์ทรงทำหน้าที่ต่างๆ และมีหน้าควบคุมส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งพระแม่ทศมหาวิทยาทั้ง 10 พระองค์มีพระนามดังนี้ กาลี (Kali) ทิศ : ใต้ หน้าที่ : ควบคุมและทำลายกาลเวลา : เจ๊แกมีกายสีดำ มีสี่หรือสิบกร ตาสีแดง ผมกระเซิง มีเขี้ยวงอกออกมาจากปาก เปลือยกาย ห้อยหัวของมนุษย์ มักปรากฏในรูปเหยียบบิ๊กบอสศิวะอยู่   ตารา (Tara)…

พระแม่สันโดษี

พระแม่สันโดษี

พระแม่สันโดษี พระแม่สันโดษี – ศาสนาพราหมณ์ (Brahmanism) เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่มีวิวัฒนาการมาพร้อมกับการมาของชาวอารยันราว ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว ในชั้นต้นพวกอารยันนับถือภูติผีปีศาจ อำนาจต่างๆ ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้ ต่อมาการนับถือธรรมชาติต่าง ๆ จึงพัฒนามาสู่การทำรูปเคารพ และเทพีต่าง ๆ มากมาย เช่นพระอินทร์ พระวิรุฬ พระอัคนี เป็นต้น เมื่อชาวอารยันเข้ามาตั้งรกรากในชมพูทวีปแล้ว ก็ได้รวบรวมคำสอนคำอ้อนวอนของตนขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นภาษาสันสกฤต เรียกว่า พระเวท(Veda) ซึ่งแปลว่าความรู้ คัมภีร์ ที่แต่งขึ้นครั้งแรกเรียกว่า ฤคเวค (Rigveda) ต่อมาจึงได้เรียบเรียงคัมภีร์เพิ่มเติมตามลำดับคือ ยชุรเวท (Yajurveda) สามเวท (Samveda) อาถรรพเวท (Atharveda) ทั้งสี่คัมภีร์นี้มีลักษณะแตกต่างกันดังนี้ ฤคเวท (Rigveda) เป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวเนื่องกับบทสวดต่างๆ เพื่อสรรเสริญพระเจ้า ฤทธิ์เทวะและธรรมชาติ กล่าวถึงการสร้างโลก เป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุด มีบทสวดถึง 1,028บท…

พระนางอุษาเทวี

พระนางอุษาเทวี พระนางอุษาเทวี – ศาสนาฮินดูนับถือเทพ วันนี้อัญเชิญ 9 องค์สำคัญ เริ่มจาก “พระพรหม”(พระธาดา) ตำนานบ้างว่าทรงถือกำเนิดจากไข่ บ้างว่าทรงเกิดจากดอกบัวในพระนาภีของพระนารายณ์ พระพรหมทรงเป็นผู้สร้างโลกทั้ง 3 และสรรพสิ่งทั้งหลาย สถิตอยู่ ณ พรหมปุระในพรหมโลกบนยอดเขาพระสุเมรุ ล้อมรอบด้วยแม่น้ำคงคา มีหงส์เป็นพาหนะ เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา กรุณา ประทานพรให้แก่ทุกคนที่ขอ มีมเหสีนามพระสรัสวดี “พระศิวะ” (พระอิศวร, รุทระ และ ฯลฯ) เทพแห่งการทำลายล้าง สถิตอยู่ ณ เขาไกรลาส มีโคนนทิเป็นพาหนะ มีศิวลึงค์เป็นเครื่องหมายของพลังแห่งการสร้างสรรค์ มเหสีชื่อพระอุมา (ปรรพตี, ปารวดี) ฮินดูนิกายไศวะ ถือพระองค์เป็นเทพเจ้าสูงสุด เป็นทั้งผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ทำลาย ปัจจุบันมีเทวสถานสำคัญอยู่ที่เมืองติรุมวันมาลัย ในอินเดียภาคใต้ ทุกปีมีพิธีเฉลิมฉลองเพื่อสักการบูชาครั้งใหญ่ เรียกว่า…

พระแม่มนสาเทวี

พระแม่มนสาเทวี พระแม่มนสาเทวี เทวีแห่งอสรพิษ พระธิดาของพระศิวะกับพระแม่คงคา มีตาที่ 3 เหมือนพระศิวะ โดยพระองค์นั้นเป็นเทพแห่งงูและนาค ซึ่งพระแม่นั้นมีเทวลักษณะเป็นเทพธิดางดงามและมักจะมีงูพันตามตัว ที่คอ ที่แขนเป็นต้น พระแม่ทรงมีพาหนะเป็นห่านขาว บางตำนานกล่าวว่าพระแม่มนสาเทวี กับ พระยามีหรือยมุนา บุตรีแห่งพระศิวะกับพระแม่คงคาเป็นองค์เดียวกัน พระแม่มนสามีเรื่องเล่าการกำเนิดหลายตำนานเช่น บางตำนานว่าเป็นธิดาของพระศิวะโดยมิได้กล่าวว่ากับพระชายาองค์ใด อีกตำนานก็ว่าเป็นพระบุตรีแห่งฤษีกัศยปะเทพบิดรกับพระแม่กัทรุ (มารดาแห่งนาค) พระแม่จึงเท่ากับเป็นพระน้องนางแห่งอนันตนาคราชและนาคต่างๆ พระแม่มนสาเป็นพระชายาแห่งฤษีนามว่า”ชรัศการุ” และทรงมีพระโอรสนามว่า “อาศติกะ” ตำนานแห่งการนับถือ พระแม่มนสาทรงลงจากเขาไกรลาสซึ่งเป็นที่ประทับแห่งพระศิวะผู้เป็นพระบิดา บางตำนานหาว่าทรงไม่ถูกกับพระแม่อุมาเทวี แต่บางตำนานว่าพระแม่มนสาทรงต้องการเป็นที่เคารพบูชาโดยมีพระศิวะเป็นบุคคลตัวอย่าง พระแม่ทรงลงมาบำเพ็ญเพียร มนุษย์ก็ทำการสักการบูชาพระแม่ เว้นแต่เจ้าชายแห่งเมืองจำปากะที่ไม่ยอมนับถือพระแม่มนสา จนพระแม่มนสาตามมาราวีต่างๆนานาเช่น ฆ่าพระโอรสของเจ้าชายเพื่อให้เจ้าชายวิงวอนและหันมาบูชาพระแม่ แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ จนพระแม่ประทานบุตรชายแก่เจ้าชาย นามว่า “ลักษมินทร” พอลักษมินทรเติบโตทรงอภิเษกกับธิดาเศรษฐีนามว่า “เพหุลา” ครั้นถึงงานอภิเษกปรากฏลักษมินทรถูกงูกัดสิ้นพระชนม์ เจ้าสาวผู้เป็นหม้ายก็ทำใจไม่ได้ที่ผู้เป็นสามีด่วนจากไป เพหุลาจึงขอให้ทำแพลอยศพของสามีโดยมีนางนั่งไปด้วย แต่ก็เกิดเรื่องเป็นที่น่าอัศจรรย์ถึงแม้แพจะลอยไปหลายวันหลายคืน ศพของลักษมินทร ก็มิได้เน่าเปื้อยอย่างใด พอแพลอยมาถึงฝั่ง…

พระกัตตราวรายัน

พระกัตตราวรายัน

พระกัตตราวรายัน พระกัตตราวรายัน ( อังกฤษ: lord kathavarayan) เป็นเทพเจ้าที่สำคัญองค์หนึ่งในอินเดีย เป็นเทพพื้นเมืองท้องถิ่นของชาวทมิฬที่เป็นที่รู้จักและนิยมในภาคใต้ของรัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดียโดยนับถือกันทั่วไปว่าเทพผู้คุ้มครองเทวสถานและหมู่บ้านของชาวทมิฬ เป็นเทพเจ้าองค์สำคัญใน ท้องถิ่นอินเดียใต้ เชื่อกันว่า ท่านเป็น แม่ทัพแห่ง พระแม่ทุรคา ครับ ชาวทมิฬ อินเดียใต้ มีความเชื่อว่า พระกัตตวรายัน เป็นเทพเจ้าของบรรดานักเลง ทั้งหลาย ไม่เกี่ยวกับ อันธพาล นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นเทพเจ้าแห่งพวกการพนัน สุรานารี และโน้มไปทาง ธุรกิจสีเทา ครับ ในประเทศไทย ปรากฏ พระกัตตวรายัน ที่ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ ” วัดแขกสีลม ” และ วัดพระศรีนาคาทุรคาเทวี หรือ ” วัดแขกคลองสี่ ” พระกัตตวรายัน…

พระขันทกุมาร

พระขันทกุมาร

พระขันทกุมาร พระขันธกุมาร เป็นเทพที่บันดาลความสำเร็จและความร่ำรวยโดยเฉพาะค่ะ  แหม ๆ ๆ อย่างงี้โดนใจค่ะ  เพราะว่าสมัยนี้อะไร ๆ มันก็แพงไปหมดนะคะ เพราะฉะนั้นการขอพรเพื่อให้ได้ความร่ำรวยก็มักเป็นคำขอประการแรก ๆ เสมอนะคะ เรียกว่า องค์เทพทั้งหลายพอเห็นเหล่ามนุษย์โผล่หน้าเข้ามาขอพร ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะ ว่ามาขอพรเรื่องการเงินแน่นอนค่ะ ต้องเป็นหนึ่งในคำอธิษฐานค่ะ ก็ไม่แปลกอะไรนะคะ คนเรามีสิทธิ์หวัง บางคนอยากได้คู่ครอง ก็ต้องไปขอพระแม่ลักษมีนะคะ อยากได้พรอะไรขอให้ถูกกับองค์เทพนะคะ แล้วคุณจะสมหวังตามที่ขอค่ะ เรียกว่าไปหาหมอให้ถูกโรคนะคะ ขอพรก็ต้องให้ถุกกับองค์เทพอะไรประมาณนั้นน่ะคะ พระขันธกุมารนี้เป็นโอรสองค์ที่สอง แห่งพระศิวะ และ พระแม่อุมา ปารวตีนะคะ เป็นน้องพระพิฆเนศค่ะ พระองค์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแห่งกองทัพสวรรค์ในการปราบอสูรร้ายทั้งหลายนะคะ ที่ทำการรังควาญแดนสวรรค์ค่ะ พระขันธกุมารนี้มีชายาสององค์นะคะ มีพระนามว่า พระแม่วาไล และพระแม่ เดวาไน เป็นนางฟ้าองค์หนึ่ง และอีกองค์เป็นมนุษย์นะคะ พระแม่ทั้งสอง เป็นสัญลักษณ์ของ กำลังใจอันแข็งแกร่ง และ การกระทำอันอาจหาญค่ะ เป็นไงคะ พระชายาทั้งสองก็กล้าหาญ และ มีจิตใจแข็งแกร่ง พอ ๆ…

พระแม่ตุลสีเทวี

พระแม่ตุลสีเทวี พระแม่ตุลสีเทวี เทวีแห่งความบริสุทธิ์ตลอดกาล โอม เจ ตุลชี มาตา หลายคนคงสงสัยว่า ชาวอินเดียส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาฮินดู ทำไมจึงปลูกกะเพราไว้ที่หน้าบ้าน และประดับประดาอย่างสวยงาม และมีพิธีกรรมหลายๆอย่างที่ต้องใช้กะเพรามาประกอบในพิธี รวมถึงเทพที่สำคัญอย่างพระนารายณ์ ก็ต้องใช้ใบกะเพราในการประกอบพิธี เรามารู้จักกะเพรากันให้ดีกว่านี้ดีกว่า บางตำนานกล่าวว่า ยาลันดรา มีชายาผู้งามพร้อมนางหนึ่งชื่อ นางบรินดา ยาลันดรานั้นมีนิสัยมุทะลุรักพ้วงพ้องเผ่ามารมาก (ทางไศวนิกายเชื่อว่าเทพและมารมีสิทธิ์เท่ากันแต่เพียงอยู่คนละทิศ) วันหนึ่งราหู มาเป่าหูยาลันดราถึงสิ่งที่เทพทำกับเหล่ามาร ยาลันดรา โกรธมาก จึง ท้ารบทั่วทุกทิศ ก็ชนะ ก่อนออกไปรบทุกครั้ง นางบรินดาจะ สวดสรรเสริญพระศิวะโพไลนารถ ขอพรให้สวามีชนะทุกครา และทุกคราก็ชนะ อย่างขอพร สงครามใหญ่ลุกลามจนทัพของอินทรเทพยังพ่ายแพ้ เหล่าเทพ จึงขอร้อง พระศิวะโพไลนารถให้ออกรบ (บางตำนานเล่าว่ายาลันดราลักพาพระแม่อุมาเทวีไป )การรบคลุกคลีตีรันฟันแทง ยังไง พญามารยาลันดรา ็มิได้เป็นอะไร เหตุเพราะ นางบรินดาได้รับพรจากพระศิวะ ให้สวามีนางชนะทุกครั้ง…

พระเกตุ กำเนิดมาจากอะไร

พระเกตุ พระเกตุ เป็นวิญญาณธาตุ ถือกำเนิดจากแหล่งน้ำทิศใต้ มีผิวผ่องโสภณพรรณนพคุณ ประดับเทพอาภรณ์ชมพูนุช ทรงนาคราชเป็นพาหนะ โคจรไปรับรัศมีที่พระอาทิตย์ เป็นระยะที่ 6 และเวียนไปบรรจบทิศใต้เพื่อรับกระแสธาตุเพิ่มกำลังวิญญาณบริบูรณ์ แล้วก็เข้าไปครองในแหล่งกลางจักรวาล ซึ่งเป็นที่รวมของธาตุทั้งสี่ เป็นระยะที่9 จึงมีกำลัง 9 พระเกตุไม่เสวยอายุบุคคล เช่นพระเคราะห์อื่นๆ แต่พระเกตุเป็นดาวส่งเสริม ถ้าไปอยู่ร่วมพระเคราะห์ใด ทำให้พระเคราะห์นั้นสั่นไหว โหราศาสตร์ ยกย่องพระเคราะห์ราหูเป็น ขุนยักษ์ เป็นดาวแห่งความลุ่มหลง มัวเมา หุนหัน ทำลาย   ดั่งตำนานโวหารพระเคราะห์ว่า “ทายมัว ทายเมา ให้ดูราหู” ดาวราหูสถิตราศีธาตุลม ดวงชะตามีราหูเด่น จะกล้าได้กล้าเสี่ยง ใจกว้าง ปฏิภาณไหวพริบดี หากถูกเบียนด้วยพระเคราะห์ที่เป็นศัตรูต่อราหูในดวงชะตากำเนิด มักมีโทสะ จริตแรง เจ้าอารมณ์ เป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่ง ในคติไทย พระเกตุถูกสร้างจากหางของพระราหู เนื่องจากพระราหูแอบไปขโมยน้ำอมฤตที่เทวดาได้กวนไว้ดื่ม พระอินทร์โกรธจึงขว้างจักรตัดเอวพระราหู…

ที่มาของพระราหูกับการถวายของดำ

พระราหู พระราหู (พระประจำวันพุธกลางคืน) พระราหู ว่าเป็นโอรสพระพฤหัสบดีกับนางสิงหิกา ตามความนิยมกันว่าพระราหูอมพระอาทิตย์และพระจันทร์ในเวลาอุปราคานั้นมีเรื่องเล่ามาว่า เดิมพระราหูเป็นอสูร แต่เมื่อเวลากวนน้ำอมฤตนั้นได้แปลงรูปเป็นเทวดา พระอาทิตย์กับพระจันทร์ซึ่งนั่งอยู่ด้วยกันได้ท้วงแก่พระนารายณ์ว่า มีอสูรอีก 1 ตนได้กินน้ำอมฤตแล้ว พระนารายณ์จึงตัดเศียรอสูรนั้นเพื่อลงอาญา แต่อสูรนั้นได้น้ำอมฤตแล้ว เพราะฉะนั้นทั้งเศียรทั้งกายก็มิได้ตาย พระนารายณ์จึงตัดนามภาคเศียรว่า ราหู ให้อยู่ทางที่ลับแห่งจันทรโคจร ตั้งนามกายภาคว่า เกตุ ให้อยู่ทางที่แจ้งแห่งจันทรโคจร กับอนุญาตว่าเพื่อแก้แค้น ให้ราหูมีเวลาได้เข้าใกล้พระอาทิตย์ พระจันทร์ และกระทำให้มัวหม่น ร่างกายซูบผอมคลำไป พระราหู เป็นอสูรและเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งตามคติของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ แต่ในทางดาราศาสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่น ๆ ในระบสุริยะจักรวาล แต่เป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่าง ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ (Ascending Node) ถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา-จันทรุปราคา หรือมักเรียกกันว่า ราหูอมอาทิตย์และราหูอมจันทร์ พระราหูในพุทธศาสนา คัมภีร์อนาคตวงศ์ระบุไว้ว่า พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 10 พระองค์ในอนาคตให้แก่พระสารีบุตรเถระ ความโดยย่อคือ องค์พระศรีอาริยเมตไตรยจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นปฐมที่ 1…