Tag: พระแม่ภวานี
พระแม่ภวานี

ความเชื่อของพระแม่ภวานี

พระแม่ภวานี ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในตอนแรกเริ่มเรียกตัวเองว่า “พราหมณ์” ต่อมาศาสนาได้เสื่อมความนิยมลงระยะหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของศาสนาพุทธ ฮินดูมีเทพที่ผู้คนให้การนับถือมากมาย วันนี้เราจะมาพูดถึง พระแม่ภวานี ซึ่งพระแม่ภวานี เป็นเทวสตรีใน ศาสนาฮินดู ซึ่งถึงว่าเป็นภาคหนึ่งของ พระแม่อุมาเทวี คำว่า ภวานี หมายถึง “คนที่มอบชีวิต” หรือ พลังอำนาจของธรรมชาติหรือแหล่งที่มาของพลังงานความคิดสร้างสรรค์ มีอำนาจและบารมีหาสตรีใดเทียบเทียมได้ ทรงทำลายสิ่งเลวทราม ประทานชัยชนะ กำลัง และบริวารในการปกครอง ประทานพรให้ชีวิตอิ่มเอม สงบสุข การครองเรือนราบรื่น คนส่วนใหญ่นิยมมาขอพรเรื่องความรักและการมีบุตร พระองค์จะช่วยคุ้มครองผู้ศรัทธาให้อยู่รอดปลอดภัย แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง พระแม่อุมา เป็นชายาของพระศิวะ หนึ่งในมหาเทพแห่งตรีมูรติ ซึ่งประกอบไปด้วย พระศิวะ พระพรหม และพระนารายณ์ จึงถือว่าพระองค์เป็นหนึ่งในพระศรีศักติ หรือ พระแม่ทั้งสามผู้เป็นชายาขององค์ตรีมูรติ อันได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่สรัสวดี และแม่พระลักษมี โดยมีสัญลักษณ์ประจำพระองค์ คือ “โยนี” เคียงคู่กับ “ศิวลึงก์”…