Tag: พระแม่เปะริยาจจิ
พระแม่เปะริยาจจิ

พระแม่เปะริยาจจิ ประทานพรบุตร

พระแม่เปะริยาจจิ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ คงจะเคยได้ยินประโยคนี้มาบ้างพอสมควร เพราะความเชื่อโบราณเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย นิยมทำกันต่อๆ มาจนกลายเป็นความเชื่อหรือข้อห้าม ที่อาจจะมีบางความเชื่อแฝงไว้ซึ่งกลอุบาย เพือเป็นการหลอกล่อให้เชื่อ ความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกรูปนามสิ่งใดที่ผู้คนได้พบได้สัมผัสในอายตนะทั้ง ๖ ผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ตากระทบรูป จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นว่า รูปที่พบเห็นนั้นเป็นอย่างไร ภาษาทางศาสนาเรียกว่าเกิดจักษุวิญญาณ คือ ความรู้สึกเกิดขึ้นทางตา เวลาใช้หูฟังเสียงจะเป็นเสียงเพราะหรือไม่ เพราะการวินิจฉัยอย่างนี้เรียกว่า โสตวิญญาณความรู้สึกเกิดขึ้นทางหู สิ่งที่ผู้คนได้พบเห็นสัมผัสทางใดทางหนึ่งนี้เองเป็นต้นเหตุแห่งความเชื่ออันเป็นสัญเจตนา จุดเบื้องต้นส่วนนามธรรม เมื่อได้รับการเพาะเชื้ออย่างนี้ ต่อมาเกิดการเสริมแต่ง โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมที่คนเราได้สัมผัสทุกวันเป็นเครื่องช่วยให้เจริญเติบโต และเมื่อใจคิด ความเชื่อด้านรูปธรรมก็เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งรวมความว่า ความเชื่อมี ๒ ประการ คือ ๑. ความเชื่อที่เป็นนามธรรม ๒. ความเชื่อที่เป็นรูปธรรม พระแม่ เปะริยาจจิ (เปชายี) เป็นเทวนารี ในศาสนาฮินดู เป็นเทวีท้องถิ่นที่มีต้นกำเนิดจากอินเดียภาคใต้ ในรัฐทมิฬนาฑู…