Tag: เทวีในศาสนาฮินดู

เทวีในศาสนาฮินดูที่นิยมบูชา

เทวีในศาสนาฮินดู เทวีในศาสนาฮินดู – ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในตอนแรกเริ่มเรียกตัวเองว่า “พราหมณ์” ต่อมาศาสนาได้เสื่อมความนิยมลงระยะหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของศาสนาพุทธ จนมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 ศังกราจารย์ได้ปฏิรูปศาสนาโดยแต่งคัมภีร์เทพเจ้าลดความสำคัญของศาสนาพุทธ และนำหลักปฏิบัติรวมทั้งหลักธรรมของศาสนาพุทธมหายานบางส่วนมาใช้และฟื้นฟูปรับปรุงศาสนาพราหมณ์เป็นให้เป็นศาสนาฮินดูเนื่องจากหลักธรรมส่วนใหญ่ของศาสนาพุทธได้ประยุกต์มาจากศาสนาฮินดูเมื่อครั้งยังเป็นศาสนาพราหมณ์โดยเริ่มจากนิกายเถรวาทเมื่อครั้งพุทธกาล จนถึงนิกายมหายาน – วัชรยาน เมื่อ โดยคำว่า “ฮินดู” เป็นคำที่ใช้เรียกชาวอารยันที่อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในลุ่มแม่น้ำสินธุ และเป็นคำที่ใช้เรียกลูกผสมของชาวอารยันกับชาวพื้นเมืองในชมพูทวีป และชนพื้นเมืองนี้ได้พัฒนาศาสนาพราหมณ์โดยการเพิ่มเติมเทพเจ้าท้องถิ่นดั้งเดิมลงไป เนื่องจากเวลานั้นสังคมอินเดีย แตกแยกอย่างมากเนื่องจากอิทธิพลของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียที่มีลักษณะเป็นกึ่งพหุเทวนิยม คือนิยมนับถือเทวดา ทำให้ทางตอนเหนือนับถือพระศิวะซึ่งเป็นเทพแห่งภูเขาหิมาลัย ทางตอนใต้ชาวประมงนับถือวิษณุซึ่งเป็นเทพที่ให้ฝนและพายุ ชาวป่านับถือพระนิรุทธ และตอนกลางนับถือพระพิฆเนศ คนอินเดียเวลานั้นเริ่มไม่นับถือศาสนาพราหมณ์เป็นจำนวนมากขึ้น เมื่อต้องการรวมชาติ เมื่อครั้งขับไล่ราชวงศ์โมกุลของอิสลามที่เข้ามายึดครองและสั่งเข่นฆ่าพระสงฆ์คัมภีร์และวัดในพระพุทธศาสนาจนแทบสูญสิ้นไปจากอินเดีย จึงรวมเทพเจ้าแต่ละท้องถิ่นต่างๆมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับศาสนาพราหมณ์ แล้วเรียกศาสนาของใหม่นี้ว่า “ศาสนาฮินดู” เพราะฉะนั้นศาสนาพราหมณ์จึงมีอีก ชื่อในศาสนาใหม่ว่า “ฮินดู” จนถึงปัจจุบันนี้ เทวีในศาสนาฮินดู มีดังนี้ พระปารวตี‎,พระอุมา‎,มาตฤกา‎,กาลี,กุมารี,พระแม่คงคา,พระแม่ชคัทธาตรี,ดารา (เทพี),ตรีเทวี,ตุลสีในศาสนาฮินดู,นางลังกากินี,นางสีดา,พระแม่ปฤถวี,พระธรณี,พระภูเทวี,พระแม่ฉินนมัสตา,พระแม่เทวเสนา,พระแม่นวทุรคา,พระแม่นีลาเทวี,พระแม่เปะริยาจจิ,พระแม่ภวานี,พระแม่ราธา,พระแม่วัลลี,พระแม่ษัษฏี,พระแม่อันนปูรณา,พระลักษมี,พระแม่มนสาเทวี,มหาวิทยา,พระยมี,โยคินี,พระราณีสตี,พระแม่ศีตลาเทวี,พระแม่สันโดษี,พระสุรัสวดี,อีบูเปอร์ตีวี เทวีในศาสนาฮินดูที่เราบูชามี พระแม่อุมา ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมาก วันนี้เราจะพูดถึงประวัติความเป็นมาของ…